محرومیت آقای محمد فتاحی

محرومیت آقای محمد فتاحی
میثم زارعی   ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۹

محرومیت محمد فتاحی به علت فریب داور به مدت یکسال به اخراج از کلوپ و محرومیت در تمام کلوپهای استان اصفهان محکوم شد