کلوپ کبوتران مسافتی قهجاورستان

محرومیت آقای محمد فتاحی